Verkoopovereenkomst

Betalingsmodaliteiten

De bestelling, met inbegrip van de transportkosten, dient volledig te worden betaald bij het plaatsen ervan.

Vervoer, levering, risico-overdracht

Ik verzend normaliter binnen de 2 werkdagen na ontvangst van een bestelling. Door de drukte kan dit wat langer duren maar dan informeer ik jou daar onmiddellijk over.

Het ophalen van de goederen gebeurt op risico van de klant. Bij het plaatsen van de bestelling kan de klant ook kiezen om de levering te laten uitvoeren door vervoerders die ik voorstel op basis van hun betrouwbaarheid en competitieve tarieven. De klant gaat daarbij ook akkoord dat het risico op verlies of beschadiging van de goederen overgaat op de klant wanneer die, of een door hem aangewezen derde, de goederen fysiek in ontvangst neemt. Bij de levering van het goed aan de vervoerder die al dan niet voorgesteld werd door ons, verliest de klant zijn rechten ten aanzien van deze vervoerder echter niet.

Herroepingsrecht

U heeft binnen de EU een wettelijk herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de levering van de goederen.

De terugzending is steeds op kosten van de klant. Voor kleding of andere goederen die beschadigd zijn of sporen van gebruik vertonen kan in geen geval gebruik worden gemaakt van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt ook wanneer de klant er niet in slaagt om de terugzending aan te vangen binnen de 14 dagen nadat hij/zij mij op de hoogte heeft gebracht van de wil om gebruik te maken van het herroepingsrecht. De klant kan aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de karakteristieken vast te stellen en de goede staat van de goederen na te gaan.

Terugbetaling van de goederen gebeuren via een kanaal dat wordt afgesproken in onderling overleg.

Producten met gebreken

Wanneer een product beschadigd aankomt dient de klant onmiddellijk contact met Tazz Customs op te nemen. Ik zal dan beslissen of de goederen al dan niet dienen teruggestuurd te worden en op welke wijze dat dan eventueel dient te gebeuren. Wanneer de schade opgelopen werd tijdens het vervoer waarvoor de klant betaalde aan Tazz Customs zal ik het nodige doen om diens contractuele schadevergoeding te bekomen. Wanneer de schade veroorzaakt werd vooraleer de goederen vertrokken uit mijn atelier zullen we overgaan tot volledige vergoeding van de opgelopen schade.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Voor elk geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd. Als toepasselijk recht geldt het Belgische recht.

Vrijstelling of beperking van aansprakelijkheid

Indien Tazz Customs de overeengekomen dienst onmogelijk kan uitvoeren of de overeengekomen goederen niet kan leveren door overmacht of de onmogelijkheid om de goederen te laten produceren zullen we overgaan tot de terugbetaling van dat deel van de bestelling dat er door getroffen wordt.

Over de Gegevensverwerking en Privacy

Beste bezoeker,
'Tazz Customs' geeft veel om uw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor het verwerken van uw bestellingen en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van onze diensten heb verzameld. Ik stel uw gegevens nooit ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 januari 2023 en met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik u uit op welke wijze ik uw gegevens opsla en hoe ik die gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan mij verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over mijn privacybeleid kunt u contact opnemen met mij. Hieronder kan u lezen op welke wijze ik uw gegevens verwerk, waar ik deze (laten) opsla, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van LiteCart. Persoonsgegevens die u ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden NIET met deze partij gedeeld. LiteCart heeft geen toegang tot uw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij kunnen uw gegevens nooit gebruiken.

Webhosting en e-mail

Ik neem webhosting- en maildiensten af van neostrada. Neostrada verwerkt persoonsgegevens namens mij maar gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Neostrada heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Neostrada is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Onze website maakt gebruik van Neostrada en Google, derde partijen die het e-mailverkeer afkomstig van mijn website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van mijn website en webformulieren worden verzonden via de servers van neostrada of Google. Neostrada en Google hebben geen toegang tot het email verkeer zelf en kunnen uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

In elke nieuwsbrief die geautomatiseerd via mijn website is verzonden ziet u de mogelijkheid om u uit te schrijven. Als u dat vraagt zal u geen e-mail meer van mijn website ontvangen.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen of kan u het afhalen op een vooraf afgesproken locatie. De koerierdienst die ik daartoe gebruik heb ik geselecteerd op betrouwbare bescherming van uw gegevens die ik nodig heb om hun dienstverlening te kunnen uitvoeren. Alle door mij geselecteerde koerierdiensten hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Betalingen

Voor het afhandelen van de betalingen in mijn webwinkel maak ik uitsluitend gebruik van erkende betaaldiensten. Deze diensten verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Alle banken hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Banken behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de banken-dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Banken bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie en boekhouden

Ik heb, naast de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan uw betaling, geen andere gegevens nodig voor het verwerken van uw bestelling in mijn boekhouding.

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, Tazz Customs heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Tazz Customs is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Tazz Customs gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Ik gebruik uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Tazz Customs of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en Besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Zie mijn cookie policy.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan ik op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen uw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw gegevens zolang u cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik uw klantprofiel bewaar totdat u aangeeft dat u niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij mij aangeeft zal ikj dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Ik verbind er mij toe dat alle gegevens die verwerkt worden via de webshop, binnen de wettelijk bepaalde termijn na het afsluiten van de laatste bestellingen worden verwijderd. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik eventuele facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van uw opdracht heb vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende nationale en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik u vragen zich te legitimeren. Ik hou een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine-leesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten als u vermoedt dat ik uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de klantendienst van Tazz Customs. U ontvangt dan binnen 10 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de klantendienst van Tazz Customs. U ontvangt dan binnen 10 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de klantendienst van Tazz Customs. U ontvangt dan binnen 10 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de klantendienst van Tazz Customs. U ontvangt dan binnen 10 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Tazz Customs in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van mij. Als u bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Echter, Tazz Customs verwerkt uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de klantendienst van Tazz Customs.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerk, dan brengen ik u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

mailto:tazzmatazz@gmail.com